Regulamentul concursului „LinguaTEST”


Perioada: 20-30 septembrie 2022


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul „LinguaTEST” este organizat de Reprezentanța Comisiei Europene în România (denumită în continuare „Organizatorul”), cu sediul în București, str. Vasile Lascăr, nr. 31, cod poștal 020492.

1.2. Concursul este organizat pe site-ul de internet: www.linguatest.ro.

1.3. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a modifica prezentul Regulament și de a anunța acest lucru public pe site-ul de internet www.linguatest.ro, la secțiunea Regulamentul concursului.

1.4. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui act adițional. Atât Regulamentul, cât și eventualele acte adiționale prin care va fi modificat vor fi disponibile în mod gratuit oricărei persoane interesate și se vor găsi inclusiv la sediul Organizatorului din București, putând fi obținute ca urmare a transmiterii unei solicitări scrise, datate și semnate, transmise la adresa: București, str. Vasile Lascăr, nr. 31, cod poștal 020492.

1.5. Concursul se va desfășura prin intermediul Business and Strategies in Europe SA, adresă: Boulevard de la Woluwe 2, 1150 Brussels, Belgium, VAT BE 0442.745.018 (denumită în continuare „Agenția”), în cadrul proiectului „Sprijin acordat Reprezentanței Comisiei Europene în România pentru organizarea de evenimente publice și servicii conexe”, ai cărui subcontractori sunt: Business and Strategies in Europe (B&S Europe), GOPA-COM și GOPA R&S.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE

Concursul se desfășoară în intervalul 20 septembrie 2022, ora 00.00, ora României – 30 septembrie 2022, ora 22.00, ora României, pe site-ul de internet www.linguatest.ro, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La acest Concurs pot participa orice persoane cu cetățenie română, cu domiciliul sau reședință în România, care acceptă condițiile prezentului Regulament.

3.2. Nu pot participa la Concurs rudele de gradul întâi ale angajaților sau ale personalului subcontractat din partea Organizatorului, a Agenției și a oricăror companii implicate în organizarea și derularea Concursului.

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL PARTICIPĂRII LA CONCURS

4.1. În vederea participării la concurs, Participanții trebuie să parcurgă pașii de mai jos:

  • Să citească Regulamentul concursului și să accepte condițiile acestuia;
  • Să completeze în mod corect și complet formularul de înscriere la Concurs de pe site-ul de internet www.linguatest.ro;
  • Să răspundă la cele 30 de întrebări ale testului de cunoștințe lingvistice și cultură generală de pe site-ul de internet www.linguatest.ro, în timpul alocat.

4.2. Selecția posibililor câștigători și a rezervelor se face prin tragere la sorți, în perioada 3-12 octombrie 2022, folosindu-se platforma www.random.org.

4.3. În cadrul Concursului, un participant se poate înscrie o singură dată, folosind următoarele date personale: nume, prenume, adresă de e-mail și număr de telefon.

SECŢIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CONCURS ȘI MECANISMUL DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

5.1. În cadrul prezentului Concurs, fiecare participant are șansa de a câștiga:

– marele premiu: o tabletă Samsung Galaxy Tab A8, Octa-Core, 10.5″, 3GB RAM, 32GB, WIFI, Silver (sau model similar), cu valoarea unitară de 1.050 RON/buc. (TVA inclus);

– trei premii identice, fiecare dintre ele cuprinzând toate obiectele de mai jos:

– o sacoșă din bumbac personalizată, cu valoarea unitară de 25 RON/buc. (TVA inclus);

– un tricou din bumbac personalizat, cu valoarea unitară de 35,75 RON/buc. (TVA inclus);

– o baterie externă cu încărcare solară, personalizată, cu valoarea unitară de 60 RON/buc. (TVA inclus);

– o pereche de ochelari de soare personalizați, cu valoarea unitară de 27 RON/buc. (TVA inclus);

– un pix personalizat, cu valoarea unitară de 10 RON/buc (TVA inclus);

– o șapcă personalizată, cu valoarea unitară de 22 RON/buc. (TVA inclus);

5.2. Valoarea maximă totală comercială a premiilor oferite în cadrul Concursului este de 1.229,75 RON (TVA inclus).

5.3. În cadrul acestui Concurs nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri și/sau servicii.

5.4. Tragerea la sorți a premiilor va avea loc în perioada 3-12 octombrie 2022, în prezența unui reprezentant al Organizatorului și a unui reprezentant al Agenției, folosindu-se platforma www.random.org, astfel:

Se va constitui o bază de date conținând toți participanții care au obținut punctajul maxim posibil la test, și anume 30 din 30 de puncte. Dintre aceștia, va fi ales, prin tragere la sorți, un potențial câștigător al marelui premiu (plus o rezervă), apoi, printr-o nouă extragere, câștigătorii potențiali ai celor trei premii (plus trei rezerve).

Dacă nimeni nu obține punctajul maxim posibil de 30 de puncte, baza de date va include participanții care au obținut 29, respectiv 28, 27 de puncte etc. și tragerea la sorți se va desfășura dintre aceștia, conform aceluiași mecanism ca mai sus.

În cazul în care unul dintre câștigători nu poate fi validat în condițiile stipulate în Regulament, se va apela la rezerve, în ordinea extragerii și se va urma aceeași procedură de anunțare și validare a câștigătorilor.

SECŢIUNEA 6. REVENDICAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Anunțarea câștigătorilor se va face începând cu data de 14 octombrie 2022, pe site-ul de internet www.linguatest.ro și/sau pe site-ul sau pagina de Facebook a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

6.2. Contactarea posibililor câștigători se va face telefonic, sau prin e-mail în cazul în care posibilul câștigător nu a răspuns apelului telefonic în decurs de 3 ore de la efectuarea acestuia. Câștigătorii au la dispoziție 24 de ore pentru confirmarea revendicării premiilor.

6.3. Pentru validarea câștigătorului marelui premiu, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere potențialilor câștigători o copie scanată a actului de identitate sau, în cazul în care potențialul câștigător este minor, o copie a actului de identitate al tutorelui.

6.4. Înmânarea premiilor către câștigători se va face fie personal, la sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România din București, str. Vasile Lascăr nr. 31, fie prin firma de curierat rapid Fan Courier.

SECȚIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

7.1. Regulamentul oficial al Concursului și eventualele acte adiționale prin care va fi modificat sunt disponibile în mod gratuit oricărui solicitant pe întreaga durată a concursului, atât pe site-ul de internet www.linguatest.ro, la secțiunea Regulamentul concursului, cât și în format fizic, la adresa Organizatorului.

7.2. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la acest concurs, participanții declară că au luat la cunoștință, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament pe care le acceptă ca atare.

7.3. Participarea la acest Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECŢIUNEA 9. PRELUCRAREA ŞI PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul și Agenția implicată în organizarea Concursului se obligă să respecte prevederile:

  • REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în continuare „GDPR”);
  • Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002;
  • Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
  • Codului Civil român, precum și a tuturor actelor normative în vigoare care se aplică derulării acestui concurs.

9.2. Prin înscrierea în Concurs, Participanții sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și se obligă să le respecte ca atare, înțelegând pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor câștiga, participanții acceptă că, pentru îndeplinirea de către Organizator a obligațiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanța de Guvern nr. 99/2000, numele acestora și premiul câștigat vor fi făcute publice în condițiile menționate mai sus în prezentul Regulament. Aceste informații vor fi menținute atâta vreme cât este necesar pentru ca participanții să formuleze contestații.

9.3. Înscrierea în Concurs, derularea și efectele acesteia implică colectarea și prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colectează sunt: nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, la care se adaugă, în cazul părinților/ reprezentanților legali ai participanților minori, și adresa de domiciliu.

9.4. Operatorul datelor personale (denumit în continuare „Operatorul”) enumerate la art. 9.3 de mai sus este Organizatorul Concursului, Reprezentanța Comisiei Europene în Romania. Operatorul colectează și prelucrează aceste date prin intermediul împuternicitului său (denumit în continuare „Împuternicit”) Business & Strategies in Europe SA.

9.5. Scopul colectării și prelucrării datelor personale menționate la art. 9.3 de mai sus îl reprezintă: înscrierea în Concurs, derularea Concursului, validarea câștigătorului, atribuirea premiului, înmânarea premiului, precum și îndeplinirea de către Organizator și Împuternicit a obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.ute de legislația în vigoare.

9.6. Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor personale menționate la 9.3 de mai sus îl constituie organizarea concursului adresat de către Organizator publicului larg, acceptată de către participanți prin înscrierea voluntară, iar temeiul legal îl reprezintă art. 6 alin. (1), literele a) b), c) si f) din GDPR.

9.7. În afară de Operator, prin Împuternicit, există și alte categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal colectate în virtutea Concursului: firma de curierat rapid Fan Courier.

9.8. Datele cu caracter personal ale Participanților vor fi păstrate exclusiv pe durata Concursului, urmând ca acestea să fie șterse din bazele de date ale Organizatorului și Împuternicitului după scurgerea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la finalizarea Concursului, cu excepția cazurilor în care pentru îndeplinirea unor obligații legale, a unor interese legitime ale Operatorului și/sau ale Împuternicitului sunt necesare durate mai mari de păstrare. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participanților vor fi șterse din sistemele și evidențele Operatorului și/sau Împuternicitului și/sau vor lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât identificarea Participanților în baza acestora să nu mai fie posibilă. Datele cu privire la câștigători, colectate în virtutea prezentului Concurs sunt stocate de către Operator și Împuternicit pentru o perioadă care nu va depăși prevederile impuse de legislația în domeniu, luându-se ca reper maxim termenul general de prescripție de 3 ani (art. 2.517 Cod Civil), iar în cazul datelor necesare pentru evidențele contabile, 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite potrivit legislației contabile în vigoare. Furnizarea de date cu caracter personal efectuată în virtutea prezentului Concurs reprezintă o obligație contractuală (contractul, în acest caz, fiind reprezentat de relația dintre Organizator și participant ca urmare a înscrierii voluntare a acestuia în Concurs), participantul fiind obligat să furnizeze datele personale întocmai pentru a putea participa la Concurs, dar și o obligație legală, Organizatorul fiind obligat să solicite date personale pentru a respecta obligațiile impuse de legislație în vigoare (cum ar fi, dar fără a se limita la Codul Fiscal din 2015, Legea contabilității nr. 82/1991, O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață). În cazul nerespectării acestor obligații contractuale și legale, persoanele doritoare nu se vor putea înscrie în concurs, iar odată înscrise, nu vor putea fi incluse în tragerea la sorți și nu vor putea beneficia de premiul pus în joc.

9.9. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le conferă Participanților și câștigătorului, în calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”):

A. Dreptul de acces la date

(1) Orice Persoana Vizată are dreptul de a obține de la Operator confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Obținerea confirmării se face în baza unei cereri scrise, datate și semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia menționată la Secțiunea 1 din Regulament.

(2) Persoana Vizată are acces la următoarele informații:

(a) scopurile prelucrării;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

(e) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) Operatorul furnizează gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care Persoana Vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care Persoana Vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

B. Dreptul la rectificare:

Se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizată. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.

C. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”):

Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(2) Persoana Vizată își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(3) Persoana Vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

(4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

D. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele cazuri:

(1) Persoana Vizată contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor;

(2) prelucrarea este ilegală, iar Persoana Vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;

(3) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(4) Persoana Vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

În cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de Operator și/sau Împuterniciții acestuia doar în anumite scopuri.

E. Dreptul la portabilitatea datelor:

În cazul în care pe parcursul derulării concursului și a efectelor acesteia Organizatorul se schimbă, Persoana Vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a transmis Organizatorului inițial într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a solicita transmiterea directă a acestor date noului organizator, fără obstacole din partea Organizatorului inițial.

F. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

Persoana Vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cele menționare anterior nu se aplică dacă prelucrarea automată este necesară încheierii sau executării unui contract cu Organizatorul, dacă Organizatorul are o autorizație în acest sens și dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod explicit.

G. Dreptul de a obiecta:

Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația particulară a Persoanei Vizate în orice moment, față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. În cazul exercitării obiecțiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formulează obiecțiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente îndeplinirii unor obligații legale sau contractuale de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia.

H. Dreptul de a formula plângere:

Dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în legătură cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator și/sau Împuternicitul acestuia.

99.10. Toate drepturile enumerate mai sus se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul Organizatorului, menționat în preambul, sau la adresa de e-mail: events@bseurope.com.

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1. Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

10.2. Dacă o situație de forță majoră și/sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1.351 – 1.354 din Noul Cod Civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră și/sau caz fortuit, este obligat să comunice participanților concursului, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECŢIUNEA 11. CLAUZE DIVERSE

11.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al concursului.

11.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a tombolei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Orice intenție de influențare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea din concurs.

11.3. Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezintă legal în legătură cu premiul câștigat.

Organizator:

Reprezentanța Comisiei Europene în România,

prin Business and Strategies in Europe SA

prin mandatar

FRUNTELATĂ ANA-MARIA

Regulamentul concursului LinguaTEST 2022